หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
   
 
นาย
 
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต)
 

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการโทรคมนาคม)

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)

นาง

(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นาย นาย นาง
นาย นาย นาย
นาย นาย นาง
 
นาย นาย  
     
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : mtr_cm@nbtc.go.th    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670