หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
   
 
นาย
 
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต)
 

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการโทรคมนาคม)

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)

นาง

(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นาย นาย นาง
นาย นาย นาย
นาย นาย นาง
 
นาย นาย  
     
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : mtr_cm@nbtc.go.th    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670